Tribute to Skiba

w 30 rocz­nicę śmierci Ryszarda Skiby Skibińskiego

4 czerwca minęła 30 rocz­nica śmierci Ryszarda Skiby Ski­biń­skiego – har­mo­nij­ka­rza, kom­po­zy­tora, pomy­sło­dawcy festi­walu Jesień z Bluesem.

“Rysiek Ski­biń­ski uro­dził się 20 stycz­nia 1951 w Toru­niu. W 1976r zało­żył w Bia­łym­stoku zespół “Kasa Cho­rych”. Współ­pra­co­wał z zespo­łem Dżem, Ryszar­dem Rie­dlem, Janem Skrze­kiem. Był też człon­kiem zespołu Krzak. Zmarł 4.06.1983r w Bia­łym­stoku. Pomimo tego, że Rysiek Ski­biń­ski nie uro­dził się w Bia­łym­stoku całe swoje muzyczne życie spę­dził w tym mie­ście i to mia­sto roz­sła­wiał w Pol­sce. Był taki czas, że na słowo “Bia­ły­stok” był odzew “Skiba i Kasa Cho­rych”. Ryszard Ski­biń­ski to człowiek-legenda, który tchnął w pol­skiego blu­esa nowego, świe­żego ducha. Czło­wiek, który zali­czany był do grona naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nych postaci naszej sceny. Czło­wiek który swoją nie­by­wałą spon­ta­nicz­no­ścią zjed­ny­wał sobie sym­pa­ty­ków a jego gra na har­mo­nijce tchnęła wiel­kim ładun­kiem eks­pre­sji i rado­ści. To on razem z muzy­kami Kasy Cho­rych wpro­wa­dził blu­esa na wielki sceny, to dzięki nim zaist­niał blues w mediach i świa­do­mo­ści wielu ludzi.”  – Robert “Karam­bol” Trusiak

„Tri­bute to Skiba” to jedyny w swoim rodzaju pro­jekt muzyczny.

W 2003 roku, Michał Kie­lak zło­żył hołd swemu men­to­rowi nagry­wa­jąc płytę „Michał „Cie­lak” Kie­lak – Tri­bute to Ryszard „Skiba” Ski­biń­ski”. 10 lat po tym wyda­rze­niu, a 30 lat po śmierci Skiby Michał „odku­rzył” pro­jekt i i wraz z przy­ja­ciółmi zapre­zen­tuje go na spe­cjal­nym kon­cer­cie w Białymstoku.

Pod­czas kon­certu usły­szeliśmy utwory Ryszarda Ski­biń­skiego jak i autor­skie kom­po­zy­cje muzy­ków bio­rą­cych udział w projekcie.

Zagrali m.in. muzycy, któ­rzy uczest­ni­czyli w nagra­niu płyty Michała „Cie­laka” Kie­laka w 2003r. Tri­bute To Ryszard “Skiba” Ski­biń­ski, człon­ko­wie Kasy Cho­rych oraz goście:

Michał „Cie­lak” Kie­lak, Mirek Kozioł ‚ Jarek Tio­skow, Marek Szer­szyń­ski, Mirek Wiech­nik, Wło­dek Dudek, Mar­cin Szul­kow­ski, Miłosz Szul­kow­ski, Marek Wikar­ski, Tomek Kamiń­ski, Bra­cia i sio­stry i Sła­wek Pyrko oraz Leszek Win­der, Jaro­sław „Jaromi” Dra­żew­ski, Adam Kulisz

Galeria

plakat Tribute to Skiba

plakat Tribute to Skiba

Tribute to Skiba

Tribute to Skiba

Sławek Pyrko & Bracia i Siostry

Sławek Pyrko & Bracia i Siostry

Kasa Chorych i goście

Kasa Chorych i goście


Brak komentarzy

Bądź pierwszy i rozpocznij dyskusję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


BOK Białostocki Ośrodek Kultury